Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (PDF, 194.93Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-13 informacja
2 Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023 (PDF, 1.41Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-13 projekt uchwały
3 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024 (PDF, 319.10Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
4 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024 (PDF, 319.10Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-13 projekt uchwały
5 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (PDF, 1.84Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
6 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (PDF, 1.84Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-13 projekt uchwały
7 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatu Malborskiego. (PDF, 336.07Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-12 projekt uchwały
8 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatu Malborskiego. (PDF, 336.07Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 projekt uchwały
9 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 (PDF, 3.93Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-11 projekt uchwały
10 Projekt uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok (PDF, 4.31Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-11 projekt uchwały
11 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 4.78Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-11 projekt uchwały
12 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 (PDF, 3.93Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-11 projekt uchwały
13 Projekt uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok (PDF, 4.31Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-11 projekt uchwały
14 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych (PDF, 306.71Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-11 projekt uchwały
15 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych (PDF, 306.71Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-11 projekt uchwały
16 Uchwała Nr 124/p119/A/IV/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 126.56Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-11 informacja
17 Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2023 rok (PDF, 185.10Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-11 informacja
18 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22”. (PDF, 318.83Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-11 projekt uchwały
19 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Żuławy. (PDF, 305.33Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-11 projekt uchwały
20 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (PDF, 312.91Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-11 projekt uchwały
21 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22” (PDF, 318.83Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-10 projekt uchwały
22 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Żuławy (PDF, 305.33Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-10 projekt uchwały
23 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (PDF, 312.91Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-10 projekt uchwały
24 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiekuńczych i opiekuńczo - wychowawczych (PDF, 62.23Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
25 Planowana rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024-2025 (PDF, 84.07Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
26 Informacja dot. oferty edukacyjnej szkół dla kandydatów do klasy I w nowym roku szkolnym 2024/2025 (PDF, 8.05Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
27 Uchwała Nr 060/p119/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. (PDF, 189.92Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-03 informacja
28 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2023r. (PDF, 1.88Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-03 informacja
29 Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2023 roku (PDF, 62.01Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-03 informacja
30 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2023 rok (PDF, 291.94Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-03 projekt uchwały
31 Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2023 roku oraz perspektywy jego rozwoju (PDF, 11.49Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-03 informacja
32 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 318.85Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-06-03 projekt uchwały
33 Informacja o realizacji inwestycji wykonanych w 2023 roku (PDF, 54.91Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
34 Plan inwestycji i rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. w Malborku w 2024 roku (PDF, 84.85Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
35 Realizacja kontraktu z NFZ w 2023r. (PDF, 271.36Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
36 Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2023 roku oraz perspektywy jego rozwoju (PDF, 11.49Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
37 Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2024 roku. (PDF, 1.25Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-03 informacja
38 Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023 (PDF, 1.41Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 informacja
39 Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023 (PDF, 1.41Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-28 informacja
40 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. (PDF, 4.78Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-27 projekt uchwały
41 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2023 rok. (PDF, 314.08Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-24 projekt uchwały
42 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. (PDF, 508.63Kb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-24 informacja
43 Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2024 roku. (PDF, 1.25Mb)
III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-24 informacja
44 Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2024 roku. (PDF, 1.25Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-24 informacja
45 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok. (PDF, 4.78Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 projekt uchwały
46 Uchwała Nr 060/p119/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. (PDF, 189.92Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 informacja
47 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2023r. (PDF, 1.88Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 informacja
48 Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2023 roku. (PDF, 62.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 informacja
49 Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2023 roku (PDF, 62.01Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-14 informacja
50 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023” (PDF, 508.63Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-14 sprawozdanie
51 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2023 r. (PDF, 1.88Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-14 informacja
52 Uchwała Nr 060/p119/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. (PDF, 189.92Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-14 informacja
53 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” (PDF, 508.63Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-13 sprawozdanie
54 Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2023 roku (PDF, 62.01Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-13 informacja
55 Uchwała Nr 060/p119/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. (PDF, 189.92Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-13 informacja
56 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2023 r. (PDF, 1.88Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-13 informacja
57 Projekt Protokołu z I sesji Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 473.03Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-09 projekt protokołu
58 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 321.58Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-09 projekt uchwały
59 Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (PDF, 330.23Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-09 informacja
60 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego (PDF, 482.54Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-09 projekt uchwały
61 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego (PDF, 482.54Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-09 projekt uchwały
62 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 (PDF, 3.94Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
63 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 (PDF, 3.94Mb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-08 projekt uchwały
64 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 318.94Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
65 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego (PDF, 319.32Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
66 Projekt uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok (PDF, 3.74Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
67 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego (PDF, 919.62Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
68 Projekt uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030 (PDF, 9.71Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
69 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (PDF, 1.61Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
70 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (PDF, 327.44Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-08 projekt uchwały
71 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego (PDF, 919.62Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-08 projekt uchwały
72 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego (PDF, 919.62Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-08 projekt uchwały
73 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 318.94Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-08 projekt uchwały
74 Projekt uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok (PDF, 3.74Mb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-08 projekt uchwały
75 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego (PDF, 319.32Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-08 projekt uchwały
76 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (PDF, 327.44Kb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-08 projekt uchwały
77 Projekt uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030 (PDF, 9.71Mb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-07 projekt uchwały
78 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (PDF, 1.61Mb)
II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-05-07 projekt uchwały
79 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 397.71Kb)
I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-04-29 projekt uchwały
80 Projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego (PDF, 400.77Kb)
I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-04-29 projekt uchwały
81 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów, objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku II (PDF, 108.21Kb)
I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego
2024-04-25 informacja