Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 oraz Strategii Rozwoju Powiatu na rok 2020

 

I KWARTAŁ 2020 – styczeń, luty, marzec

 

 1. Przyjęcie informacji o działalności lub w sprawie:
 1. realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Malborskim za 2019 rok,
 2. przyznania dopłat do czesnego dla studiujących dyrektorów,
 3. przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego,
 4. funkcjonowania jednostek kultury i sportu oraz realizacja zadań powiatu w zakresie kultury i sportu.
 5. sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
 6. Informacja dotycząca projektów z  zakresu promocji, edukacji, kultury, sportu oraz turystyki na rok 2020.
 7. wybór przedstawicieli Komisji Edukacji do prac w komisji opiniującej wnioski o Stypendia Starosty.
 8. Informacja w sprawie oferty edukacyjnej szkół dla kandydatów do klasy I w nowym roku szkolnym.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał rady powiatu malborskiego.

 

 

 

II KWARTAŁ 2020– kwiecień, maj, czerwiec

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał rady powiatu:
 1. realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019,
 2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 3. innych projektów uchwał rady powiatu malborskiego
 1. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu „Raportu o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2019”
 2. Procedura absolutoryjna:
 1. Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu malborskiego na dzień 31.12.2019r,
 2. Informacja o dokonanych umorzeniach, rozłożeniach na raty oraz odroczeniach terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2019 roku.
 3. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok,
 4. absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2019 rok,

III KWARTAŁ 2020 – lipiec, sierpień, wrzesień

Lipiec- przerwa urlopowa

 1. Przyjęcie informacji o:
 1. przebiegu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za I półrocze 2020 roku,
 2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2020 roku,
 3. Naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2020/2021,
 4. Przeprowadzonych remontach i inwestycjach w placówkach oświatowych, przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego
 1. Inne:
 1. wybór przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu do komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał rady powiatu malborskiego.

IV KWARTAŁ 2020 – październik, listopad, grudzień

 1. Przyjęcie informacji o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych za rok szkolny 2020/21
 2. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu na 2020 rok,
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
  2. uchwalenia Budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok,
  3. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego,
  4. opracowanie planu pracy na 2021,
  5. innych projektów uchwał rady powiatu malborskiego.

 

Zebrania Komisji będą odbywały się przynajmniej raz w kwartale lub częściej, stosownie do potrzeb.

 

 

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Duda członek
Krzysztof Grylak członek
Waldemar Lamkowski członek
Krzysztof Osijewski członek
Tomasz Rażewski członek
Maria Seibert 0przewodniczący
Marcin Szesza członek
Piotr Szwedowski członek
Przemysław Wądołowski członek