Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Duda

Dariusz Duda

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 572, przynależność: KKW SLD Lewica Razem

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu stała II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego członek
Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia stała II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Wniosek p. Kasyny o wykreślenie punktów wyboru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2018-11-19 Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydat.ów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydatów na starostę Powiatu Malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zgłoszenie p. Kasyny poprawki do regulaminu wyboru starosty I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru starosty Powiatu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie proponowanej zmiany organizacyjnej p. Osijewskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty, etatowego członka Zarządu, członków Zarządu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:24:59 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego oraz przedmiotu ich działania II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:40:57 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2018-11-28 14:47:31 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:53:06 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu osobowego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2018-11-28 14:57:19 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:55:57 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:57:47 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:00:36 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:02:16 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:03:18 Podjęcie uchwały rady powiatu w spraiwe utworzenai Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:04:21 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2018-11-28 16:05:42 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:52:45 wniosek p.Kasyny o wykreślenie punktu w uchwale w sprawie wynagrodzenia starosty II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2018-12-27 15:00:52 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:30:13 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:49:30 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:52:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:53:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Powiatu Malborskiego III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:22:04 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do Klastra Energetycznego MALBORK - ŻUŁAWY III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:35:08 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Malborku na uchwałę nr XXVII/268/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2018r. III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:36:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:38:00 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:39:22 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:40:53 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:44:48 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:45:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018 - 2030 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:12:53 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:16:24 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na poszczególne zadania w 2019 roku V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:17:47 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:18:51 Pkt. 21. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:21:35 Pkt. 22. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:23:57 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:27:10 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Powiatowi Malborskiemu i insygniów władzy lokalnej oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Malborskiego do prowadzenia w tym celu działań V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-02-27 14:13:07 Pkt. 3a. Propozycja Komisji Rewizyjnej (Radny Janusz Kasyna) w sprawie wprowadzenia punktu - Stanowisko Rady Powiatu Malborskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie” V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-02-27 15:29:57 Pkt. 25. Stanowisko Rady Powiatu Malborskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie” V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:10:16 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej gminie MIłoradz. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:13:33 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:15:18 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:16:59 Pkt. 10.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2019-11-28 13:19:02 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia przebiegu odcinków dróg powiatowych nr: 2340G od granicy powiatu nowodworskiego do granicy Miasta Nowy Staw, 2919G od najazdu na most na rzece Świętej do drogi krajowej nr 55, 2926G od miejscowości Pordenowo do granicy Miasta Nowy Staw, położonych na terenie powiatu malborskiego. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:21:52 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:23:44 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:24:49 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2019 – 2030 . XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:29:15 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy - „Petycja w interesie publicznym” XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:33:20 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego FROB dotyczącej wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Malborku . XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-11-28 13:35:21 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Tropiszewo o dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej wraz z jego przedłużeniem i budową zjazdów. XI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 16:42:27 Pkt. 4. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie obwodnicy miasta Malborka" XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 17:08:23 Pkt. 5. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork - Królewo, w granicach administracyjnych miasta Malborka" XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 15:46:43 propozycja r.Grylaka w pkt. 4 XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-05 16:39:38 wniosek r.Kasyna o zmienę stanowiska w pkt. 4 XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-20 12:33:07 Pkt. 5a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Malborku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:36:35 Pkt. 5b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:39:53 Pkt. 5c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przysposobienia wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:42:29 Pkt. 5d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:49:21 Pkt. 5e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:51:33 Pkt. 5f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:55:33 Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:56:54 Pkt. 5h. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:58:13 Pkt. 5i. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian WPF na lata 2020 - 2030 XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:59:39 Pkt. 5j. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-04-28 12:02:36 Sprawdzenie obecności TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-04-28 12:08:44 pkt 7 Podjęcie uchwały 1 TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-04-28 12:12:58 8. Podjęcie uchwały 2 TEST przeprowadzenia zdalnej sesji wstrzymał się
2020-06-08 11:22:16 Pkt. 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu XVI/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-08 11:40:06 Pkt. 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XVI/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 12:38:27 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:02:23 Pkt. 9f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:23:30 Pkt. 10e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok. XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:42:36 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:44:36 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:47:18 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:49:11 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:50:48 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:52:26 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:55:02 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:56:29 Pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:00:06 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2020-06-19 14:34:34 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Klecie - droga) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:35:26 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Lichnowy-wjazdy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:36:06 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania wniosku (Stogi- ciąg pieszo - rowerowy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:36:39 Pkt. 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Grobelno - chodnik) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:32:41 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:36:28 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2021 r. XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:39:20 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2021 r. XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:45:11 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:47:00 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:50:26 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030 XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:21:41 Pkt.8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Malborskiego. XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:27:46 Pkt.9. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:54:28 Pkt.10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PCPR w Malborku oraz na postępowanie Starosty Powiatu Malborskiego w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:29:09 Pkt. 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:37:24 Pkt. 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania i włączenia w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku placówki opiekuńczo – wychowawczej ,,Lawendowy Domek’’ w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:11:28 wprowadzenie zaproponowanych zmian XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 3a. Wniosek Radnego Janusza Kasyny o wykreślenie punktu 8 w sprawie zmian statutu powiatu malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2021-06-10 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 8a. Wniosek formalny Radnego Janusza Kasyny o zmiany w projekcie uchwały w sprawie statutu powiatu malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2021-06-10 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2021-06-10 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 11f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 12e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2021-2023". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wprowadzenie zmian do Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego ,,Słoneczne Południe". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju strategicznego Powiatu Malborskiego 2030. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Kierunków rozwoju oświaty Powiatu Malborskiego 2030". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zawartości glifosatu w żywności. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2021-12-16 15:13:16 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 15:47:26 Pkt. 8f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022 – 2033 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 16:23:39 Pkt. 9g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:06:46 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:15:51 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:17:48 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Malborku XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:36:57 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej na pokrycie podwyższonego kapitału i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:40:12 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:41:05 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2021-12-16 17:43:53 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz dostosowania nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2021-12-16 17:07:55 Pkt. 10.a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 15:12:15 Pkt. 3.a. Wprowadzenie punktu 10.a.: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:34:06 Formalny wniosek przy pkt. 13. p. Kasyny o wyodrębnienie budynku. XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-01-21 14:14:01 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2022-01-21 14:19:57 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:31:11 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:36:34 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu Malborskiego ze Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:45:41 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:46:58 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:09:07 Głosowanie kandydat Przemysław Wądołowski XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:10:40 Głosowanie kandydat Agnieszka Grzegorzewska XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-01-21 14:11:59 Głosowanie kandydat Dariusz Duda XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2022-02-11 14:25:25 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 502 XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:27:26 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Malborku XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:40:57 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/213/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:43:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos (na odcinku od końca zabudowań m. Janówka do skrzyżowania z drogą powiatową 2931G) przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:46:22 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:47:35 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 13:36:17 Wprowadzenie w punkcie 10 uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii w Nowym Stawie XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-02-11 13:39:14 Przyjęcie porządku obrad XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2022-02-11 14:31:10 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2022 dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele parafialnym p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-03-03 13:21:32 Stanowisko Rady Powiatu w sprawie agresywnego działania Rosji wobec Ukrainy XXXI/2022 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 13:56:02 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 13:59:56 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:02:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:03:45 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022-2027' XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:05:09 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:06:48 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i połączenia placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Słoneczne Południe' w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:08:01 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Malborku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:12:17 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Malborski w roku 2022 Gminie Miłoradz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:15:32 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały NR XXV/214/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:19:26 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:21:15 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Malborskiego do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:59:54 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 15:01:23 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 13:54:13 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i połączenia placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczne Południe" w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:07:20 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:10:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:12:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/243/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:13:29 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2022 roku XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:14:58 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:06:02 Wniosek radnego Krzysztofa Grylaka do pkt. 12 XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-08-25 14:19:41 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/288/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Malborskiego za cenę niższą niż rynkowa XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:37:59 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:43:47 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2023 r. XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:49:14 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2023 r. XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:51:31 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 14:15:38 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 14:17:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:17:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:20:58 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:22:44 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 przez Powiat Malborski dla Gminy Miłoradz XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:26:11 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej na pokrycie podwyższonego kapitału i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:34:09 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/287/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:41:39 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-30 13:42:44 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXIX/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 14:26:49 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023 – 2033. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:23:20 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:28:47 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:30:41 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022– 2027". XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:40:08 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:41:52 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:43:28 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:45:33 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:22:37 Wniosek radnego J. Kasyny XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-01-30 14:26:38 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Malborski w roku 2023 Gminie Miłoradz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu XLI/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-01-30 14:30:21 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2023 – 2028” XLI/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-01-30 14:33:17 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku" XLI/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-01-30 13:45:59 zmiana w porządku obrad XLI/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-01-30 13:47:11 porządek obrad XLI/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-15 12:08:29 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością XLII/2023 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:37:17 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:40:38 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:42:09 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:43:24 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:44:45 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu malborskiego XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:46:15 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-03-21 13:47:34 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 14:59:00 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:05:44 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Sztum XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:13:55 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Miłoradz XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:15:14 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Nowy Staw XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:20:18 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:22:11 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 13:15:30 wniosek radnego J. Kasyny XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-06-07 13:26:17 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2022 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:32:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:46:09 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2022 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:58:00 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:59:35 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 14:02:33 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023 XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 14:04:18 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Miłoradz - referuje Marek Rybakowski, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-15 14:27:51 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie skargi na postępowanie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Malborku XLVI/2023 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-21 12:08:57 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLVII/2023 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-21 12:10:08 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLVII/2023 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:34:58 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-09-28 14:38:05 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2023-09-28 14:40:23 Podjęcie uchwał rady powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:41:56 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2024 r XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:43:01 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2024 r. XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:47:40 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:49:38 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:56:43 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:57:25 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:14:06 wniosek radnego Kasyny dodanie punktu o kandydaturze do Zarządu XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2023-09-28 14:15:37 wniosek 2 radnego Kasyny o zmianę statutu XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się
2023-09-28 14:18:46 wniosek 3 radnego Kasyny o członkostwie w komisji XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymał się