Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan Pracy Komisji Polityki Prorodzinnej,

Społecznej i Ochrony Zdrowia na 2020 rok

 

Styczeń

Komisja wyjazdowa – siedziba WTZ w Malborku

1. Informacja o sprawozdaniu z pracy komisji za rok 2019

2. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku

3. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Malborku w 2019 roku

4. Sprawy bieżące

Luty

1. Sprawozdanie z działalności pieczy zastępczej i PCPR w Malborku.

2. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności w Malborku w 2019 r.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku za 2019 rok

4. Informacja o działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w 2019

5. Wybór przedstawicieli Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia do prac komisji opiniującej wnioski o stypendia starosty w roku 2020.

6. Sprawy bieżące

Marzec

Komisja wyjazdowa – Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

1. Informacje o sytuacji na rynku pracy Powiatu Malborskiego oraz realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w 2019 roku

2. Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej.

3. Sprawy bieżące

Kwiecień

Komisja wyjazdowa – Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku

1. Informacje Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

a) realizacja kontraktu z NFZ w 2019 r.

b) kontraktowanie świadczeń medycznych na rok 2020

c) bieżące problemy funkcjonowania PCZ sp z o.o.

3. Plan inwestycji i rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2020

4. Przedstawienie realizacji inwestycji wykonanych w 2019 roku

5. Informacja o wyniku finansowym Powiatowego Centrum Zdrowia w 2020 roku

5. Sprawy bieżące

Maj

1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

2. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 r.

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

4. Sprawy bieżące

Czerwiec

1. Realizacja opieki prorodzinnej i społecznej w Powiecie Malborskim

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych

3. Sprawy bieżące

Lipiec

Przerwa urlopowa

Sierpień

Przerwa urlopowa

Wrzesień

Komisja wyjazdowa – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

1. Omówienie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

2. Sprawy bieżące

Październik

Wspólne posiedzenie komisji PPSiOZ oraz komisji BPTiK

1. Patologie społeczne w Powiecie Malborskim z uwzględnieniem przestępczości nieletnich i przemocy w rodzinie

2. Sprawy bieżące

Listopad

1. Omówienie projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok

2. Zaopiniowanie budżetu Powiatu na 2021 rok

2. Sprawy bieżące

Grudzień

1. Plan pracy komisji na 2021 rok

2. Sprawy bieżące

 

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Duda członek
Agnieszka Grzegorzewska członek
Bożena Jusko członek
Waldemar Lamkowski członek
Krzysztof Osijewski członek
Marcin Szesza 0przewodniczący
Piotr Szwedowski członek
Andrzej Zakrzewski członek