Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Maria Seibert

Maria Seibert

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 282, przynależność: KWW Porozumienie Społeczno-Samorządowe

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu stała II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego przewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała II/15/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu członek
Komisja Rewizyjna stała II/14/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Wniosek p. Kasyny o wykreślenie punktów wyboru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2018-11-19 Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydat.ów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydatów na starostę Powiatu Malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zgłoszenie p. Kasyny poprawki do regulaminu wyboru starosty I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru starosty Powiatu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie proponowanej zmiany organizacyjnej p. Osijewskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty, etatowego członka Zarządu, członków Zarządu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:24:59 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego oraz przedmiotu ich działania II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:40:57 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:47:31 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:53:06 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu osobowego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:57:19 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:55:57 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:57:47 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:00:36 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:02:16 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:03:18 Podjęcie uchwały rady powiatu w spraiwe utworzenai Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:04:21 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:05:42 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:52:45 wniosek p.Kasyny o wykreślenie punktu w uchwale w sprawie wynagrodzenia starosty II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2018-12-27 15:00:52 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:30:13 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:49:30 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:52:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:53:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Powiatu Malborskiego III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:22:04 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do Klastra Energetycznego MALBORK - ŻUŁAWY III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:35:08 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Malborku na uchwałę nr XXVII/268/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2018r. III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:36:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:38:00 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:39:22 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:40:53 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:44:48 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:45:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018 - 2030 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:57:32 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:00:27 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:02:09 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:05:52 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:07:42 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2019 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:36:10 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:11:35 Pkt.12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Malborskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Malborku na Komisję Rewizyjną dotyczącej Protokołu Nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 4 w Malborku. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:34:02 Pkt. 3a. Wymiana załącznika w pkt. 10. dot. uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:35:24 Pkt. 3b. Wprowadzenie nowego punkut do obrad. Pkt. 12. w sprawie rozpatrzenia skargi Malborskiego WOPR IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 14:57:30 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Malborku VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:20:24 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22” VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:28:32 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:30:23 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:32:31 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:33:59 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:35:23 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019 VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 14:06:33 Wniosek radnego Kasyny o wprowadzenie do porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Malborskiego zgodnie z uchwałą rady powiatu malborskiego w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego §14 punkt 7: Informacja przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych i odpowiedziach na nie oraz skargach, wnioskach i petycjach, które wpłynęły do Biura Rady VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-04-24 15:35:36 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:37:38 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Malborku. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:39:10 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:42:35 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Malborka działki stanowiącej własność Powiatu Malborskiego. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:45:57 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:47:30 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:49:35 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:50:51 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:53:42 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie objęcia dodatkowych udziałów Spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku". VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:54:41 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 14:09:00 Wniosek Radnego Kasyny o „złożenie zawiadomienia do Prokuratury dot. wykrycia nieprawidłowości podczas korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku z telefonów służbowych”. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-04-24 16:15:02 Pkt. 21. Przyjęcie stanowiska rady powiatu malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 22 na odcinku Malbork – Krasnołęka w granicach administracyjnych miasta Malborka VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 14:33:02 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Malborskiego za 2018 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 14:47:23 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:08:07 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2018 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:15:50 Pkt. 12a. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:16:54 Pkt. 12b. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:18:12 Pkt. 12c. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:19:52 Pkt. 12d. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:24:17 Pkt. 12e. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:26:38 Pkt. 12f. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:27:35 Pkt. 12g. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:28:47 Pkt. 12h. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:29:39 Pkt. 12i. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Malborku działającego w Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malborku działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:30:25 Pkt. 12j. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w pięcioletnie Technikum nr 2 w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:31:06 Pkt. 12k. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w pięcioletnie Technikum nr 3 w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:31:45 Pkt. 12l. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 w Malborku działającego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:32:31 Pkt. 12m. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum nr 6 w Malborku działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:33:07 Pkt. 12n. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:20:12 Pkt. 10a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/306/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno- pedagogicznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:24:53 Pkt. 10b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2019-2022” IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:26:04 Pkt. 10c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:34:22 Pkt. 10d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:39:11 Pkt. 10e. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:40:12 Pkt. 10f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:46:40 Pkt. 10g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PCPR w Malborku w zakresie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:48:51 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:25:57 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa”, konkurs nr RPPM.05.02.02-IZ-00-22-001/19 X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:33:21 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Malborku i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Malborku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Malborku X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:35:20 Pkt. 11.Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę nr XXVI/250/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 października 2004 roku w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:38:11 Pkt. 12.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:42:40 Pkt. 13.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:44:17 Pkt. 14.Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:06:19 Wprowadzenie do porządku obrad X sesji Rady Powiatu Malborskiego w punkcie 5a: Informacje Starosty Mirosława Czapli o zatrudnieniu dwóch osób na stanowisku Sekretarza Powiatu Malborskiego z dniem 1 października 2019r. X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-12-23 13:22:54 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:36:40 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:39:09 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:40:30 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2030 XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:42:05 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:44:12 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 za lata 2017-201 XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:47:41 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:52:18 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2020r. XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:54:01 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2020r. XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:55:50 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:06:28 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:07:52 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2020 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:08:52 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:10:08 Pkt. 21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisi Stałych Rady Powiatu Malborskiego XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:07:20 Pkt. 3a. Wniosek Radnego Krzysztofa Grylaka o wykreślenie punktu 18 z porządku obrad: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-12-23 13:20:39 Pkt. 3b. Wniosek Radnego Janusza Kasyna o wykreślenie punktu 8 z porządku obrad: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2020 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:21:51 Pkt. 3c. Wniosek Radnego Krzysztofa Osijewskiego o wykreślenie punktu 7 z porzadku obrad: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020-2030 XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 09:17:56 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 09:47:18 Pkt. 4g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 – 2030 XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 10:10:10 Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2020 rok XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 09:13:01 Pkt. 3a. Wniosek p. Kasyny o zawieszenie nadzwyczajnej XIII sesji Radny Powiatu Malborskiego i zwołanie zgodnie z przepisami sesję zwyczajną w styczniu 2020r. XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-05 16:42:27 Pkt. 4. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie obwodnicy miasta Malborka" XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 17:08:23 Pkt. 5. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork - Królewo, w granicach administracyjnych miasta Malborka" XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 15:46:43 propozycja r.Grylaka w pkt. 4 XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-05 16:39:38 wniosek r.Kasyna o zmienę stanowiska w pkt. 4 XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-20 12:33:07 Pkt. 5a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Malborku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:36:35 Pkt. 5b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:39:53 Pkt. 5c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przysposobienia wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:42:29 Pkt. 5d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:49:21 Pkt. 5e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:51:33 Pkt. 5f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:55:33 Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:56:54 Pkt. 5h. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:58:13 Pkt. 5i. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian WPF na lata 2020 - 2030 XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:59:39 Pkt. 5j. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-04-28 12:02:36 Sprawdzenie obecności TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-04-28 12:08:44 pkt 7 Podjęcie uchwały 1 TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-04-28 12:12:58 8. Podjęcie uchwały 2 TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-06-08 11:22:16 Pkt. 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu XVI/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-08 11:40:06 Pkt. 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XVI/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 12:38:27 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:02:23 Pkt. 9f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:23:30 Pkt. 10e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok. XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:42:36 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:44:36 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:47:18 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:49:11 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:50:48 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:52:26 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:55:02 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:56:29 Pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:00:06 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:34:34 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Klecie - droga) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:35:26 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Lichnowy-wjazdy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:36:06 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania wniosku (Stogi- ciąg pieszo - rowerowy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:36:39 Pkt. 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Grobelno - chodnik) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:32:41 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:36:28 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2021 r. XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:39:20 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2021 r. XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:45:11 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:47:00 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:50:26 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030 XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-04 10:45:12 testowe glosowanie TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-11-18 13:33:59 Pkt. 8 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 13:36:25 Pkt. 9 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomagamy na Niebiesko II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP2014-2020)”, w ramach Działania 6.2. „Usługi Społeczne”, Pod działania 6.2.2. „Rozwój Usług Społecznych”, konkurs nr RPPM.06.02.02-22-0090/20 XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 13:52:03 Pkt. 10 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie emisji obligacji. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 13:56:04 Pkt. 11 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 14:00:24 Pkt. 12 .Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 14:02:13 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:07:19 Pkt. 3a. Wprowadzenie do porządku obrad punktu - uchwała koszenia poboczy Stare Pole XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:08:28 Pkt. 3b. Wprowadzenie do porządku obrad punktu - uchwała koszenia poboczy Nowy Staw XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:46:29 Pkt. 10f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2033 XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:05:53 Pkt. 11g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:12:43 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:14:38 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:16:22 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030 XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:18:38 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:20:57 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Malborskiego instrumentem płatniczym XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:22:55 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:24:49 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:26:40 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:28:18 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:30:01 Pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy. XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:28:13 Pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy. XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:21:41 Pkt.8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Malborskiego. XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:27:46 Pkt.9. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:54:28 Pkt.10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PCPR w Malborku oraz na postępowanie Starosty Powiatu Malborskiego w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:29:09 Pkt. 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:37:24 Pkt. 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania i włączenia w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku placówki opiekuńczo – wychowawczej ,,Lawendowy Domek’’ w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:33:42 Pkt. 8a.Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:39:52 Pkt. 8b. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:41:55 Pkt. 8c. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2021 – 2026 w warunkach wolnościowych" XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:45:42 Pkt. 8d. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:49:19 Pkt. 8e. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr XX/165/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:55:13 Pkt. 8f. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok . XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 13:05:06 Pkt. 8g. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr X/130/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2016 r. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 13:06:51 Pkt. 8h. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 3a. Wniosek Radnego Janusza Kasyny o wykreślenie punktu 8 w sprawie zmian statutu powiatu malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2021-06-10 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 8a. Wniosek formalny Radnego Janusza Kasyny o zmiany w projekcie uchwały w sprawie statutu powiatu malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2021-06-10 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 11f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 12e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2021-2023". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wprowadzenie zmian do Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego ,,Słoneczne Południe". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju strategicznego Powiatu Malborskiego 2030. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Kierunków rozwoju oświaty Powiatu Malborskiego 2030". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zawartości glifosatu w żywności. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:44:12 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:51:44 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:56:32 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2022 r. XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:00:47 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2022 r. XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:06:11 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 2902G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Miłoradz, odcinek od skrzyżowania w m. Miłoradz do granicy administracyjnej Gminy Miłoradz z Gminą Malbork XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:08:09 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części dróg powiatowych drogi nr 2902G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Malbork, odcinek od granicy administracyjnej Gminy Malbork z Gminą Miłoradz do m. Kraśniewo oraz drogi 2928G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Malbork, odcinek od km 0+000 do granicy z Gminą Nowy Staw XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:09:08 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 2928G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Nowy Staw, odcinek od granicy administracyjnej z Gminą Malbork do wału w m. Półmieście XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:10:23 Pkt. 21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:11:18 Pkt. 22. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła –Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:30:53 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:33:10 Pkt. 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:35:59 Pkt. 27. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2021 XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:41:05 Pkt. 29. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Starosty Powiatu Malborskiego w sprawie uciążliwości odorowej Biogazowni Rolniczej w miejscowości Tragamin XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:47:02 Pkt. 30. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 15:04:32 Pkt. 31. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:08:47 Pkt. 3.a. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14 uchwały o pomocy finansowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks w Malborku XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:48:30 Pkt. 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Malbork z przeznaczeniem na pomoc Malborskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "Reks" w Malborku. XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:46:14 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:52:36 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:56:04 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 12:13:15 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 12:18:05 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:07:34 Pkt. 3a Wprowadzenie pkt. 8a Projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork - Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork - Sztum. XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:22:04 Pkt. 4 Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:43:46 Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały (pkt. 8) rady powiatu w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-10-27 11:50:59 Pkt. 8a. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork - Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork - Sztum. XXVI Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 13:04:47 Pkt. 3. Wprowadzenie punktu do porządku obrad. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 13:38:34 Pkt.7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 13:46:49 Pkt.8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Malborskiego. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 13:57:06 Pkt.9. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 14:00:18 Pkt.10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 14:04:22 Pkt.11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 14:06:53 Pkt.12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2022 rok. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 14:09:11 Pkt.13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2022 rok. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 13:53:11 Pkt.8.a.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zagospodarowania zabudowanej nieruchomości położonej u obrębie 14 miasta Malbork przy ul. 500-lecia 23AB, oznaczonej nr działki 32/2 o pow. 0,6251 ha. XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-11-25 13:17:18 4.a.Rozszerzenie porządku obrad przez wniosek Krzysztofa Grylaka XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2021-11-25 13:19:44 Przyjęcie porządku obrad XXVII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 15:13:16 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 15:47:26 Pkt. 8f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022 – 2033 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 16:23:39 Pkt. 9g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:06:46 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:15:51 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:17:48 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Malborku XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:36:57 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej na pokrycie podwyższonego kapitału i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:40:12 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:41:05 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:43:53 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz dostosowania nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:07:55 Pkt. 10.a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 15:12:15 Pkt. 3.a. Wprowadzenie punktu 10.a.: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-12-16 17:34:06 Formalny wniosek przy pkt. 13. p. Kasyny o wyodrębnienie budynku. XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-01-21 14:14:01 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:19:57 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:31:11 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:36:34 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu Malborskiego ze Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:45:41 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:46:58 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:09:07 Głosowanie kandydat Przemysław Wądołowski XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-01-21 14:10:40 Głosowanie kandydat Agnieszka Grzegorzewska XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-01-21 14:11:59 Głosowanie kandydat Dariusz Duda XXIX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:25:25 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 502 XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:27:26 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Malborku XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:40:57 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/213/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:43:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos (na odcinku od końca zabudowań m. Janówka do skrzyżowania z drogą powiatową 2931G) przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:46:22 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:47:35 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 13:36:17 Wprowadzenie w punkcie 10 uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii w Nowym Stawie XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 13:39:14 Przyjęcie porządku obrad XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-02-11 14:31:10 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2022 dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele parafialnym p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-03 13:21:32 Stanowisko Rady Powiatu w sprawie agresywnego działania Rosji wobec Ukrainy XXXI/2022 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 13:56:02 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 13:59:56 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:02:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:03:45 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022-2027' XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:05:09 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:06:48 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i połączenia placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Słoneczne Południe' w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:08:01 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Malborku XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:12:17 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Malborski w roku 2022 Gminie Miłoradz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:15:32 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały NR XXV/214/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:19:26 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:21:15 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Malborskiego do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 14:59:54 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-03-30 15:01:23 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-04-29 13:48:32 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022– 2027" XXXIII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-04-29 13:52:37 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej XXXIII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-04-29 14:03:57 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXIII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-04-29 14:05:32 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXIII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 12:52:35 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2021 rok XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 13:15:47 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 13:31:13 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2021 rok XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 13:57:06 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 13:58:12 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:00:00 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2022 XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:02:05 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:03:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Stare Pole XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:06:10 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2022 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:08:28 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2022 roku XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:11:09 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:14:47 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:16:46 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:36:06 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Malborskiego za cenę niższą niż rynkowa XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:42:36 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-06-13 14:45:37 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 13:54:13 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i połączenia placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczne Południe" w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:07:20 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:10:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:12:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/243/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:13:29 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2022 roku XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:14:58 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-08-25 14:06:02 Wniosek radnego Krzysztofa Grylaka do pkt. 12 XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2022-08-25 14:19:41 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/288/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Malborskiego za cenę niższą niż rynkowa XXXV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:37:59 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:43:47 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2023 r. XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:49:14 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2023 r. XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 13:51:31 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 14:15:38 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-09-29 14:17:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 XXXVI/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-21 10:16:45 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany trybu obrad Rady Powiatu Malborskiego - referuje Tomasz Rażewski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. XXXVIII/2022 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-11-21 10:22:31 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej Królewo-Krzyżanowo, gmina Stare Pole - referuje Tomasz Rażewski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. XXXVIII/2022 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 14:26:49 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023 – 2033. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:23:20 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:28:47 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:30:41 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022– 2027". XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:40:08 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:41:52 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:43:28 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:45:33 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2023 rok. XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2022-12-14 15:22:37 Wniosek radnego J. Kasyny XL/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-04-25 14:59:00 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:05:44 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Sztum XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:13:55 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Miłoradz XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:15:14 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Nowy Staw XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:20:18 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 15:22:11 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-04-25 13:15:30 wniosek radnego J. Kasyny XLIV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-06-07 13:26:17 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2022 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:32:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:46:09 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2022 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:58:00 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 13:59:35 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 14:02:33 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023 XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-07 14:04:18 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Miłoradz - referuje Marek Rybakowski, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości XLV/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-21 12:08:57 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLVII/2023 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-06-21 12:10:08 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLVII/2023 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:34:58 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:38:05 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:40:23 Podjęcie uchwał rady powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:41:56 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2024 r XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:43:01 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2024 r. XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:47:40 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:49:38 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:56:43 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:57:25 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2023-09-28 14:14:06 wniosek radnego Kasyny dodanie punktu o kandydaturze do Zarządu XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-09-28 14:15:37 wniosek 2 radnego Kasyny o zmianę statutu XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2023-09-28 14:18:46 wniosek 3 radnego Kasyny o członkostwie w komisji XLVIII/2023- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw