Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Maria Seibert

Maria Seibert

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 282, przynależność: KWW Porozumienie Społeczno-Samorządowe

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu stała II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego przewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała II/15/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu członek
Komisja Rewizyjna stała II/14/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Wniosek p. Kasyny o wykreślenie punktów wyboru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2018-11-19 Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydat.ów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zamknięcie listy kandydatów na starostę Powiatu Malborskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Zgłoszenie p. Kasyny poprawki do regulaminu wyboru starosty I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru starosty Powiatu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie proponowanej zmiany organizacyjnej p. Osijewskiego I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-19 Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty, etatowego członka Zarządu, członków Zarządu I/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:24:59 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego oraz przedmiotu ich działania II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:40:57 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:47:31 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:53:06 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu osobowego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 14:57:19 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:55:57 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:57:47 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:00:36 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:02:16 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:03:18 Podjęcie uchwały rady powiatu w spraiwe utworzenai Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:04:21 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 16:05:42 Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-11-28 15:52:45 wniosek p.Kasyny o wykreślenie punktu w uchwale w sprawie wynagrodzenia starosty II/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2018-12-27 15:00:52 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:30:13 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:49:30 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:52:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 15:53:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Powiatu Malborskiego III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:22:04 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do Klastra Energetycznego MALBORK - ŻUŁAWY III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:35:08 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Malborku na uchwałę nr XXVII/268/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2018r. III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:36:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:38:00 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:39:22 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:40:53 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:44:48 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2018-12-27 16:45:54 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018 - 2030 III/2018 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:57:32 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:00:27 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:02:09 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:05:52 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:07:42 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2019 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:36:10 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 15:11:35 Pkt.12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Malborskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Malborku na Komisję Rewizyjną dotyczącej Protokołu Nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 4 w Malborku. IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:34:02 Pkt. 3a. Wymiana załącznika w pkt. 10. dot. uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-01-30 14:35:24 Pkt. 3b. Wprowadzenie nowego punkut do obrad. Pkt. 12. w sprawie rozpatrzenia skargi Malborskiego WOPR IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 14:57:30 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Malborku VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:20:24 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22” VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:28:32 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:30:23 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:32:31 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:33:59 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 15:35:23 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019 VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-03-27 14:06:33 Wniosek radnego Kasyny o wprowadzenie do porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Malborskiego zgodnie z uchwałą rady powiatu malborskiego w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego §14 punkt 7: Informacja przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych i odpowiedziach na nie oraz skargach, wnioskach i petycjach, które wpłynęły do Biura Rady VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-04-24 15:35:36 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:37:38 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Malborku. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:39:10 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:42:35 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Malborka działki stanowiącej własność Powiatu Malborskiego. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:45:57 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:47:30 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:49:35 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:50:51 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:53:42 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie objęcia dodatkowych udziałów Spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku". VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 15:54:41 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-04-24 14:09:00 Wniosek Radnego Kasyny o „złożenie zawiadomienia do Prokuratury dot. wykrycia nieprawidłowości podczas korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku z telefonów służbowych”. VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-04-24 16:15:02 Pkt. 21. Przyjęcie stanowiska rady powiatu malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 22 na odcinku Malbork – Krasnołęka w granicach administracyjnych miasta Malborka VII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 14:33:02 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Malborskiego za 2018 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 14:47:23 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:08:07 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2018 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:15:50 Pkt. 12a. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:16:54 Pkt. 12b. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:18:12 Pkt. 12c. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:19:52 Pkt. 12d. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:24:17 Pkt. 12e. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:26:38 Pkt. 12f. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:27:35 Pkt. 12g. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:28:47 Pkt. 12h. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:29:39 Pkt. 12i. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Malborku działającego w Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malborku działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:30:25 Pkt. 12j. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w pięcioletnie Technikum nr 2 w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:31:06 Pkt. 12k. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w pięcioletnie Technikum nr 3 w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:31:45 Pkt. 12l. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 w Malborku działającego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:32:31 Pkt. 12m. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum nr 6 w Malborku działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-06-12 15:33:07 Pkt. 12n. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku VIII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:20:12 Pkt. 10a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/306/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno- pedagogicznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:24:53 Pkt. 10b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2019-2022” IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:26:04 Pkt. 10c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:34:22 Pkt. 10d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:39:11 Pkt. 10e. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:40:12 Pkt. 10f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:46:40 Pkt. 10g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PCPR w Malborku w zakresie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-09-11 14:48:51 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok IX/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:25:57 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa”, konkurs nr RPPM.05.02.02-IZ-00-22-001/19 X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:33:21 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Malborku i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Malborku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Malborku X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:35:20 Pkt. 11.Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę nr XXVI/250/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 października 2004 roku w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:38:11 Pkt. 12.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:42:40 Pkt. 13.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:44:17 Pkt. 14.Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-10-30 13:06:19 Wprowadzenie do porządku obrad X sesji Rady Powiatu Malborskiego w punkcie 5a: Informacje Starosty Mirosława Czapli o zatrudnieniu dwóch osób na stanowisku Sekretarza Powiatu Malborskiego z dniem 1 października 2019r. X/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-12-23 13:22:54 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:36:40 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:39:09 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:40:30 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2030 XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:42:05 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:44:12 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 za lata 2017-201 XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:47:41 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:52:18 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2020r. XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:54:01 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2020r. XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:55:50 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:06:28 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:07:52 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2020 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:08:52 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 14:10:08 Pkt. 21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisi Stałych Rady Powiatu Malborskiego XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:07:20 Pkt. 3a. Wniosek Radnego Krzysztofa Grylaka o wykreślenie punktu 18 z porządku obrad: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2019-12-23 13:20:39 Pkt. 3b. Wniosek Radnego Janusza Kasyna o wykreślenie punktu 8 z porządku obrad: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2020 rok XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-23 13:21:51 Pkt. 3c. Wniosek Radnego Krzysztofa Osijewskiego o wykreślenie punktu 7 z porzadku obrad: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020-2030 XII/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 09:17:56 Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 09:47:18 Pkt. 4g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 – 2030 XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 10:10:10 Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2020 rok XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2019-12-30 09:13:01 Pkt. 3a. Wniosek p. Kasyny o zawieszenie nadzwyczajnej XIII sesji Radny Powiatu Malborskiego i zwołanie zgodnie z przepisami sesję zwyczajną w styczniu 2020r. XIII/2019 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-05 16:42:27 Pkt. 4. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie obwodnicy miasta Malborka" XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 17:08:23 Pkt. 5. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork - Królewo, w granicach administracyjnych miasta Malborka" XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-05 15:46:43 propozycja r.Grylaka w pkt. 4 XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-05 16:39:38 wniosek r.Kasyna o zmienę stanowiska w pkt. 4 XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2020-03-20 12:33:07 Pkt. 5a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Malborku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:36:35 Pkt. 5b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:39:53 Pkt. 5c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przysposobienia wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:42:29 Pkt. 5d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:49:21 Pkt. 5e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:51:33 Pkt. 5f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:55:33 Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:56:54 Pkt. 5h. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:58:13 Pkt. 5i. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian WPF na lata 2020 - 2030 XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-03-20 12:59:39 Pkt. 5j. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-04-28 12:02:36 Sprawdzenie obecności TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-04-28 12:08:44 pkt 7 Podjęcie uchwały 1 TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-04-28 12:12:58 8. Podjęcie uchwały 2 TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-06-08 11:22:16 Pkt. 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu XVI/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-08 11:40:06 Pkt. 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XVI/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 12:38:27 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:02:23 Pkt. 9f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:23:30 Pkt. 10e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok. XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:42:36 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:44:36 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:47:18 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:49:11 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:50:48 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:52:26 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:55:02 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 13:56:29 Pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:00:06 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:34:34 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Klecie - droga) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:35:26 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Lichnowy-wjazdy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:36:06 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania wniosku (Stogi- ciąg pieszo - rowerowy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-06-19 14:36:39 Pkt. 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Grobelno - chodnik) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:32:41 Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:36:28 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2021 r. XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:39:20 Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2021 r. XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:45:11 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:47:00 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-09-25 13:50:26 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030 XVIII/2020 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-04 10:45:12 testowe glosowanie TEST przeprowadzenia zdalnej sesji za
2020-11-18 13:33:59 Pkt. 8 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 13:36:25 Pkt. 9 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomagamy na Niebiesko II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP2014-2020)”, w ramach Działania 6.2. „Usługi Społeczne”, Pod działania 6.2.2. „Rozwój Usług Społecznych”, konkurs nr RPPM.06.02.02-22-0090/20 XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 13:52:03 Pkt. 10 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie emisji obligacji. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 13:56:04 Pkt. 11 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 14:00:24 Pkt. 12 .Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-11-18 14:02:13 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030. XIX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:07:19 Pkt. 3a. Wprowadzenie do porządku obrad punktu - uchwała koszenia poboczy Stare Pole XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:08:28 Pkt. 3b. Wprowadzenie do porządku obrad punktu - uchwała koszenia poboczy Nowy Staw XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:46:29 Pkt. 10f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2033 XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:05:53 Pkt. 11g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:12:43 Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:14:38 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:16:22 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030 XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:18:38 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:20:57 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Malborskiego instrumentem płatniczym XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:22:55 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:24:49 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:26:40 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 14:28:18 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2021 rok XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:30:01 Pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy. XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2020-12-29 13:28:13 Pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy. XX/2020- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:21:41 Pkt.8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Malborskiego. XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:27:46 Pkt.9. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-01-28 13:54:28 Pkt.10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PCPR w Malborku oraz na postępowanie Starosty Powiatu Malborskiego w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. XXI/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:29:09 Pkt. 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-02-19 13:37:24 Pkt. 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania i włączenia w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku placówki opiekuńczo – wychowawczej ,,Lawendowy Domek’’ w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 XXII/2021- nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:33:42 Pkt. 8a.Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:39:52 Pkt. 8b. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:41:55 Pkt. 8c. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2021 – 2026 w warunkach wolnościowych" XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:45:42 Pkt. 8d. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:49:19 Pkt. 8e. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr XX/165/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 12:55:13 Pkt. 8f. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok . XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 13:05:06 Pkt. 8g. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr X/130/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2016 r. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-03-31 13:06:51 Pkt. 8h. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033. XXIII/2021 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 3a. Wniosek Radnego Janusza Kasyny o wykreślenie punktu 8 w sprawie zmian statutu powiatu malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2021-06-10 Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 8a. Wniosek formalny Radnego Janusza Kasyny o zmiany w projekcie uchwały w sprawie statutu powiatu malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2021-06-10 Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 11f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 12e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2020 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2021-2023". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wprowadzenie zmian do Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego ,,Słoneczne Południe". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju strategicznego Powiatu Malborskiego 2030. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Kierunków rozwoju oświaty Powiatu Malborskiego 2030". XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-06-10 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zawartości glifosatu w żywności. XXIV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:44:12 Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:51:44 Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:56:32 Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2022 r. XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:00:47 Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2022 r. XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:06:11 Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 2902G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Miłoradz, odcinek od skrzyżowania w m. Miłoradz do granicy administracyjnej Gminy Miłoradz z Gminą Malbork XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:08:09 Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części dróg powiatowych drogi nr 2902G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Malbork, odcinek od granicy administracyjnej Gminy Malbork z Gminą Miłoradz do m. Kraśniewo oraz drogi 2928G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Malbork, odcinek od km 0+000 do granicy z Gminą Nowy Staw XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:09:08 Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 2928G przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Nowy Staw, odcinek od granicy administracyjnej z Gminą Malbork do wału w m. Półmieście XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:10:23 Pkt. 21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:11:18 Pkt. 22. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła –Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:30:53 Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:33:10 Pkt. 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033 XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:35:59 Pkt. 27. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2021 XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:41:05 Pkt. 29. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Starosty Powiatu Malborskiego w sprawie uciążliwości odorowej Biogazowni Rolniczej w miejscowości Tragamin XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 14:47:02 Pkt. 30. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 15:04:32 Pkt. 31. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Malborskiego XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:08:47 Pkt. 3.a. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14 uchwały o pomocy finansowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks w Malborku XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2021-09-24 13:48:30 Pkt. 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Malbork z przeznaczeniem na pomoc Malborskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "Reks" w Malborku. XXV/2021- sesja Rady Powiatu Malborskiego za