Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Używanie telefonu służbowego

Numer: 9, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-02-27

W dniu 26 lutego 2019 roku w czasie posiedzenia komisji rewizyjnej, której jestem członkiem, rozpatrywaliśmy informacje na temat kosztów telekomunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Malborku w 2018 roku, po szczegółowej analizie, okazało się, że pan dyrektor Paweł Szarmach wykorzystywał swój telefon służbowy do wysyłania sms na nr 72355, są to smsy płatne, koszt jednego sms to kwota 2 złote 46 groszy brutto, a ilość wysłanych przez w/wymienionego to 1859 szt. słownie (tysiąc osiemset pięćdziesiąt dziweięć szt). Dziwnym trafem w/w okresie rozliczeniowym był przeprowadzony przez Dziennik Bałtycki konkurs na SAMORZĄDOWCA POMORZA, w którym to pan starosta Mirosław Czapla przełożony pana Pawła Szarmacha otrzymał 2009 głosów.

W związ z zaistniałą sytuacją chciałbym się dowiedzieć jakie poniesie konsekwencje w/w osoba oraz kto i w jakim zakresie z wydziału finansowego poniesie odpowiedzialność za nie przezstrzeganie uchwały starosty malborskiego z 2007 roku o limitach finansowych osób posiadających telefony służbowe oraz jakie środki prawne podejmie pan starosta na przyszłość i najważniejsze pytanie: czy, a jeśli tak, to jaki był pana udział w zaistniałej sytuacji?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-03-08

W związku z Pana zapytaniem, z dnia 27.02.2019r. informuję, że zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz 917 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę za nieprzestrzeganie przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Równolegle - jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest poszanowanie godności oraz prywatności pracownika jako jego dóbr osobistych. Wynika to z art. 111 kodeksu pracy. Pracodawca jako administrator danych osobowych odpowiada za ochronę interesów osób, których dane dotyczą. Informacje dotyczące pracowników, w tym te dotyczące udzielenia kary porządkowej, mogą być dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób u pracodawcy, np. przełożonego, osoby pracującej w kadrach czy radcy prawnego. Stąd też nie jest możliwe udzielenie informacji dotyczącej zapytania, tj. kto i w jakim zakresie poniósł konsekwencje za zdarzenie, o którym mowa w Pana zapytaniu.

Jednocześnie informuję, że Zarządzenie Nr 10/2007r. z 15 marca 2007r. w sprawie określenia zasad użyczania, użytkowania oraz zwrotu telefonów komórkowych i stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku oraz w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 4/2007 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 2006r. zostanie uchylone. Aktualnie opracowywane jest nowe zarządzenie w tej sprawie.

Kategorycznie zaprzeczam mojemu udziałowi i wiedzy dotyczącej zaistniałemu wydarzeniu. Wszelkie insynuacje dotyczące mojej osoby w w/w sprawie uważam za niestosowne.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania