Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze w Kościeleczkach

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-06-19

Proponuję zainstalowanie spowalniacza na jezdni i ograniczenia szybkości.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Szkudlarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-25

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dn. 19.06.2019r. uprzejmie informuje, że droga nr 2919G Nowy Staw - Malbork stanowi droge o klasie technicznej (G) - główna. Zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181 z póź. zm.) progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas technicznych: lokalna (l), dojazdowa (D), a także w wyjątkowych przypadkach - zbiorca (Z).

Wobec powyższego wykonanie w/w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. progu zwalniającego na drodze nr 2919G byłoby niezgodne z w/w Rozporządzeniem. Informuje się, że istniejące oznakowanie ograniczające prędkość w miejscowości Kościeleczki jest wystarczające i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania