Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-04-11

W dniu 28.03.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o finansowaniu Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmującego terytorium 5 powiatów (w tym malborskiego). 10.04.2019r. odbyła sie inauguracja OWES w Dzierzgoniu.

Kto z ramienia Powiatu Malborskiego będzie odpowiadał za ten projekt? Czy istnieją już pomysły podmioty zainteresowane realizacją projektu? Ile miejsc pracy (nowych) spodziewamy sie uzyskać?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Ostrowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji, data odpowiedzi: 2019-04-16

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 11 kwietnia 2019 r. dot. Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ( NOWES ) informuję, co następuje:

Projekt ten realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z Dzierzgonia, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z Malborka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA z Kończewic.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej realizują usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) obejmujących:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1205),
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • zakłady aktywizacji zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.511 z późniejszymi zmianami),
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688),
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

NOWES swoim działaniem obejmuje powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. W tym roku planuje organizację:

 • 4 szkoleń podstawowych,
 • pierwszą edycję Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej,
 • edukację w szkołach – dla 9 szkół,
 • 3 fora biznesowe – w Starogardzie Gd., Malborku i Kwidzynie,
 • pierwszy konkurs dotacyjny na tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstw społecznych - przełom września/października; w późniejszych latach konkursy dotacyjne odbywać się będą 2 razy do roku (marzec i wrzesień).

Powiat Malborski nie jest partnerem w tym projekcie, stąd też nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej  za ten projekt.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania