Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Demoralizujący napis, wycinka drzew, bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego, informacja o interpelacji radnego Janusza Kasyny.

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-03-27

 1. Rzecz dotyczy kolejnego - jak uważam - demoralizującego napisu w publicznej przestrzeni stolicy powiatu malborskiego.
  Poproszę okrótkie jego wyświetlenie, bo ktoś tolerancyjny może nie podzielać subiektywnego mojego poglądu o demoralizującym wymiarze przekazu ("Narkotyk wypocisz kurestwa nie!!!" - przypis do protokołu, przypisu podczas sesji radny nie wygłosił).
  Proszę jednak o odpowiedź, kto nie dopełnia swoje obowiązki?
  Miejsce - Malbork, Stare Miasto 21.
 2. Chodzi o wycinkę drzew wzdłuż jezdni wiodącej od Kończewic do Drogi Krajowej 22,
  dlaczego ta wycinka nastąpiła?
 3. Radny nie reprezentuje Rady na zewnątrz - dlatego chyba poprzez Pana Starostę mógłbym pozyskać informację od zewnętrznych organów:
  Jak w gminach powiatu malborskiego przedstawia się sprawa wydawania zaświadczeń dla mieszkańców w sprawie bonifikaty za przedształcenie użytkowania wieczystego ma własność? - głównie chodzi o terminowość realizacji zadań ustawowych.
 4. Wrócę do poprzedniej interpelacji, ponieważ odpowiedź była mało precyzyjna a pytanie konkretne - to znaczy zamknięte dla komentarzy i wyjaśnień, stąd ponawiam:
  Czy informacja radnego Janusza Kasyny, wyrażona w jego interpelacji z dnia 27 lutego o komercyjnych sms-ach, jest prawdziwa czy fałszywa?

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział GN / Wydział OS / Wydział OR, data odpowiedzi: 2019-04-08

Odpowiedź na zapytanie 1. (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości)

Pod adresem Malbork, Stare Misto 21 stoi budynek, który jest własnością Miasta Malborka.

Interpelacja dotycząca napisu na tym budynku została przekazana do właściciela celem podjęcia przez niego stosownych działań.

Odpowiedź Urzędu Miasta Malborka z dnia 12.04.2019r.
W odpowiedzi na pismo Pana Starosty znak GN.0003.1.2019 z dnia 08.04.2019r. (data wpłytu do tut. Urzędu: 09.04.2019r.), w kontekście interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Powiatu Malborskiego w dniu 27.03.2019r. przez radnego Krzysztofa Grylaka, uprzejmie informuję, że administrator obiektu -pawilon Stare Miasto 21 - w dniu 05.04.2019r. usunął ze ściany budynku napis, będący przedmiotem interpelacji radnego.
Podpisano: Zastępca Burmistrza Miasta Malborka Józef Barnaś

 

Odpowiedź na zapytanie 2. (Wydział Środowiska i Rolnictwa)

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku w związku z Pana zapytaniem zgłoszonym podczas sesji Rady Powiatu Malborskiego w dniu 27 marca 2019r. dot. wycinki drzew wzdłuż jezdni od Kończewic do drogi krajowej 22 uprzejmie informuje:

Wójt Gminy Miłoradz zwrócił się w dniu 21.12.2018r. do Starosty Malborskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu drzew, w tym dwudziestu drzew z gatunku topola kanadyjska roznących na dz. nr 66/3, obręb Kończewice i sześciu drzew z gatunku topola kanadyjska, roznących na dz. nr 173, obręb Kończewice, gmina Miłoradz.

Jako przyczynę usunięcia drzew wnioskodawca wskazał: cyt. "Powodem usunięcia drzew jest ich stan zdrowotny, jak i lokalizacja. W koronie drzew widoczny jest posusz, pnie zawierają znaczne ubytki kory, spowodowane chorobą pasożytniczą. Nie rokują szans na poprawę swojego stanu zdrowotnego. Podczas silnych podmuchów wiatru stanowią poważne zagrożenie, gdyż korony posiadają dużo kruchyh konarów. Ponadto w okresie wiosennoletnim podczas kwitnienia tzw. kotki powodują stany alergiczne oraz zapychanie zainstalowanych w pobliżu rekuperatorów w domach jednorodzinnych. Dodatkorym argumentem potwierdzającym zasadność usunięcia drzew jest ich lokalizacja. Drzewa rozną wzdłuż drogi gminnej, zaś z drugiej strony przy polu uprawnym. Prze co uniemożliwiają przejazd maszyn rolniczych. Rozległe korony powodują zacienienie terenu uprawy rolnej, powodując zahamowanie wegetacji rożlin. Planowany okres dokonania wycinki: do końca lutego 2019r."

We wniosku w zamian za wycięcie przedmiotowych drzew Strona zobowiązała się do nasadzenia 26 drzew z gatunku buk zwyczajny o obwodach pni 12-14 cm na wysokości 100 cm wskazując dz. nr 66/3, obręb Kończewice, gmina Miłoradz w terminie do końca 2019 roku. Załączyła również plan nasadzeń zastępczych.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 21.12.2018r. oględzin wnioskowanych dwudziestu szewściu drzew roznących na terenie dz. nr 66/3 i dz. nr 173, obręb Kończewice, gmina Miłoradz, w których uczestniczyli przedstawicel Starostwa Powiatowego w Malborku oraz Gminy Miłoradz oceniono m.in. stan zdrowotny drzew - stwierdzono, że topole rozną w szpalerach, w bliskiej odległości od drogi, ich stan zdrowotny oceniono na słaby. W koronach widoczny jest rozległy posusz, zaobserwowano kikuty po obłamanych gałęziach oraz ślady przeprowadzonych w przeszłości cięć. Część koron drzew zajęta jest przez kępy pasożytniczej jemioły. Pnie posiadają wypróchnienia, częściowy brak kory oraz pęknięcie i ubytki wgłębne. Nie zaobserwowano występowania gatunków chronionych.

Obce gatunki topoli, w tym topola kanadyjska wyłączone są z obowiązku uzgodnienia zezwolenia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (na podst. art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody).

Decyzją nr OS.613.131.2018.AKS z dnia 03.01.2019r. udzielono Gminie Miłoradz zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu drzew z gatunku topola kanadyjska roznących na terenie dz. nr 66/3 i dz. nr 173, obręb Kończewice, gmina Miłoradz w terminie do 28 lutego 2019r. Zobowiązano Stronę do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości dwudziestu sześciu drzew z gatunku buk zwyczajny z zakrytymi systemami korzeniowymi, prawidłowo ukształtowanych o in. obwodach pni 12 cm na wysokości 100 cm na dz. nr 66/3, obręb Kończewice, gmina Miłoradz w terminie do 31.12.2019r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacze nieruchomości, topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

 

Odpowiedź na zapytanie 3. (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości)

Urzędy Gmin nie stanowią zewnętrznych organów starostw, ani nie podlegają organizacyjnie w jakimkolwiek zakresie staroście. Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń dla mieszkańców w sprawie bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność jest informacją publiczną. Każdy obywatel interesujące go dane w tym zakresie może uzyskać w ramach prawa dostępu do informacji publicznej.

 

Odpowiedź na zapytanie 4. (Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej)

W związku z Pana zapytaniem zgłoszonym 27.03.2019r. informuję:

- zapytanie Pana janusza Kasyny - Radnego Powiatu Malborskiego dotyczyło konsekwencji, jakie poniesie pracownik tut. urzędu odpowiedzialny za sytuację opisaną w jego piśmie dotyczącym używania telefonu służbowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedzi na zadane pytanie udzielono pismem znak OR.0003.2.2019.PP z dnia 8.03.2019r. https://bip.powiat.malbork.pl w zakładce System Rada - interpelacje pod nr 9.

Moim zdaniem nie można jej zarzucić braku precyzyjności i udzielono ją w granicach obowiązującego prawa. Odpowiadając na Pana pytanie - czy wskazana przez Pana J. Kasynę informacja jest prawdziwa, tj. czy doszło do używania telefonu służbowego przez pracownika niezgodnie z jego przeznaczeniem informuję, że jest to prawda.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania