Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy incydentów z udziałem uczniów w ZSP4

Numer: 59, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2021-10-14, data przekazania: 2021-10-15

W ostatnich dniach września br. jedna z ogólnopolskich telewizji doniosła o regularnych bójkach uczniów toczonych w Malborku opodal szkoły, dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu Malborskiego.

Stąd mam cztery krótkie pytania szczegółowe, z których na trzy pierwsze proszę o odpowiedź tak/nie a na czwarte o odpowiedź należytą i wyczerpującą wskazująca konkretne źródło. 

Oto pytania:

  1. Czy zbadane i zaprotokołowane zostały skutki na zdrowiu (ciele i psychice) poszkodowanych uczniów?
  2. Czy zgłosiła się może w sprawie jakaś kancelaria prawnicza reprezentująca rodziców pokrzywdzonych dzieci?
  3. Czy w budżecie placówki są przewidziane środki, na ewentualne zadośćuczynienie, jeśli okaże się, że sterowanie nie było z zewnątrz a sprawa była wcześniej znana, tolerowana i eskalowała przy bezczynności właściwych osób?
  4. Od koto Pan Starosta Waldemar Lamkowski dowiedział się, że przedmiotowe działania były sterowane z zewnątrz?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Waldemar Lamkowski - Wicestarosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2021-10-27

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14 października 2021 roku, która wpłynęła do kancelarii ogólnej w dniu 15 października br. - zgodnie z Pana życzeniem na pytanie 1. odpowiedź brzmi „tak”, na pytanie 2. „nie”. Co do pytania 3. - organ prowadzący ubezpieczył dyrektorów i placówki od odpowiedzialności cywilnej.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 4 -

W dniu 30 września 2021 roku został wydany komunikat w sprawie bójek uczniów ZSP nr 4., jakie miały miejsce 28 września br. w sąsiedztwie wymienionej wyżej placówki. Podana informacja do publicznej wiadomości oparta jest na wstępnych ustaleniach dyrektora szkoły p. Pawła Rybaka. Do chwili obecnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Malborku i kuratorium oświaty.

W załączeniu pełna treść komunikatu z dnia 30 września 2021 roku w sprawie bójek uczniów ZSP nr 4.

Komunikat w sprawie bójek uczniów ZSP nr 4 publikowanych w Internecie.

Organ prowadzący otrzymał w dniu dzisiejszym informację o przebiegu zdarzeń i podjętych przez szkołę działań. O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy kuratorium oświaty, proponując wspólne działania w sprawie.

Dyrektor szkoły informacje o pojawiających się filmach z przebiegu kilku bójek z udziałem uczniów otrzymał w godzinach popołudniowych we wtorek 28 września br. Podjął działania zamierzające do ustalenia sprawców i odpowiednie działania prewencyjno-wychowawcze w tym zakresie. Powiadomił Policję o zdarzeniach, które miały miejsce poza terenem szkoły.

W dniu wczorajszym i dzisiejszym były prowadzone rozmowy z rodzicami uczestników bójek. Dyrektor ustalił, że brało w nich 8 uczniów z klasy pierwszej i 1 z klasy III. Miały one charakter tzw. ustawki, aby je sfilmować i upowszechnić w Internecie. Zarówno sprawcy i obserwatorzy bójek poniosą konsekwencje przewidziane w statucie szkoły. Dyrektor zwołał w tej sprawie w dniu wczorajszym zespół wychowawczy, a w najbliższy wtorek zaplanowano posiedzenie Rady Pedagogicznej, gdzie zapadną decyzje co do uczniów biorących udział w bójkach.

W porozumieniu z dyrektorem szkoły policja malborska zaproponowała na jutro - tj. 1 października br., cykl spotkań w klasach pierwszych w ramach działań prewencyjnych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku przedstawiła ofertę wsparcia rodziców i uczniów - uczestników bójek. Proponuje także warsztaty i spotkania z młodzieżą w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Wyrażamy swój niepokój i troskę z uwagi na fakt, że prawdopodobnie działania mają charakter rozwojowy i są sterowane przez osoby z zewnątrz. Liczymy tu na pomoc rodziców i wsparcie Policji. Nie ma przyzwolenia na agresję. Wszelkie jej przejawy spotkają się z odpowiednią reakcją szkoty - przy wsparciu organu prowadzącego i organów ścigania.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania