Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Rowy na terenie gminy Stare Pole / Urlopy pracowników starostwa oraz jednostek / Pandemia i szczepienia / Drzewa zagrażające bezpieczeństwu

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-03-12, data przekazania: 2021-03-12

1. Rowy na terenie gminy Stare Pole

Pierwsze pytanie dotyczy o rowów na terenie gminy Stare Pole, chodzi zwłaszcza o te w kierunku Kaczynosu. Nie spełniają należycie swojej funkcji. Mamy za sobą małą próbkę zimy. Falę mrozów poprzedziły opady śniegu, poszły roztopy, co sprawiło że rowy są pełne wody. To sygnał ostrzegawczy. Mieszkańcy się niepokoją co będzie przy opadach większych, podzielam ich obawy.

2. Urlopy pracowników starostwa oraz jednostek

Uprzejmie proszę o podanie wykorzystania urlopów przez pracowników starostwa oraz jednostek, dla których organem prowadzącym jest malborski samorząd powiatowy, na dzień 1. stycznia 2021r.

Proszę więc o podanie, w poszczególnych jednostkach odpowiednią liczbę pracowników, w następującym zaszeregowaniu:

 • ilość osób mających do wykorzystania powyżej 52 dni urlopu,
 • 50 - 52 dni,
 • 45 - 49 dni,
 • 40 - 44 dni,
 • 35 - 39 dni,
 • 27 - 34 dni,
 • 26 dni,
 • poniżej 26 dni.

Wiem, że to jest duża ilość informacji, ale ujmując kwestę strukturalnie kadry w lot z tym sobie poradzą.

3. Pandemia i szczepienia

Kolejna sprawa dotyczy pandemii i szczepień. Tutaj są dwie kwestie:

 • dlaczego w Malborku jest tylko jeden punkt szczepień?
 • w czym mógłbym jakoś pomóc, by ten problem pokonać?

4. Drzewa zagrażające bezpieczeństwu

Sprawa ostatnia. Zgłaszam problem dwóch sędziwych drzew przy Drodze Krajowej 22. W mojej opinii zagrażają bezpieczeństwu. Ich lokalizacja - patrząc od Królewa Malborskiego w kierunku Starego Pola; kolejno napotykamy: słupek nr 366/8, przystanek autobusowy, za przystankiem dwa drzewa puste w środku - w załączeniu 7 fotografii. Proszę o zbadanie bezpieczeństwa we wskazanym miejscu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwa Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji / Wydział Organizacyjny , data odpowiedzi: 2021-03-17

1. Dotyczy rowów na terenie gminy Stare Pole

(Wydział Infrastruktury i Inwestycji)

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Powiatu Malborskiego 28 stycznia 2021r. uprzejmie informuję, że rowy przydrożne wzdłuż dróg powiatowych są przeznaczone przede wszystkim do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Są to przeważnie rowy wyłącznie tzw. „odparowywujące” tj. tylko do zbierania wody bez dalszego odprowadzenia do większego cieku wodnego. Dlatego okresowo zwłaszcza przy dużych opadach atmosferycznych ilość wody w nich znajdująca się jest zwiększona. W I kwartale br. nie stwierdzono żadnego zagrożenia z tego tytułu zarówno dla uczestników ruchu drogowego jaki i użytkowników przyległych terenów do pasa drogowego dróg powiatowych.

Przeprowadzane w br. wizje w terenie wykazały, że ilość wody w rowach przydrożnych systematycznie ubywa. W przypadku wystąpienia zagrożenia podtopieniem podjęte zostaną stosowne działania ze strony Powiatu Malborskiego.

2. Dotyczy urlopów pracowników starostwa oraz jednostek

(Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej)

W nawiązaniu do zgłoszonej przez Pana interpelacji, dotyczącej zaległych urlopów pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku oraz kierowników jednostek podległych (stan na dzień 01.01.2021r.), informuję:

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku

Lp.

Przedział
Ilość dni urlopu zaległego

Ilość osób
1. powyżej 52 dni  
2. od 50 do 52 dni  
3. od 45 do 49 dni  
4. od 40 do 44 dni 1
5. od 35 do 39 dni 1
6. od 27 do 34 dni 2
7. 26 dni 3
8. poniżej 26 dni 75

Ilość dni urlopu zaległego u osób uwzględnionych w przedziałach 26 dni urlopu i powyżej wynika z:

 1. długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracowników i braku możliwości wykorzystania urlopu zaległego;
 2. zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego o dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym z tytułu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 159 ze zm.).

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Lp.

Przedział
Ilość dni urlopu zaległego

Ilość osób
1. powyżej 52 dni 2
2. od 50 do 52 dni  
3. od 45 do 49 dni  
4. od 40 do 44 dni 1
5. od 35 do 39 dni  
6. od 27 do 34 dni 2
7. 26 dni 1
8. poniżej 26 dni 9

W przypadku kierowników jednostek oświatowych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 4).

3. Dotyczy pandemii i szczepień

(Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej)

Odnosząc się do kwestii punktów szczepień przeciw COVID-19 poruszanej w Pańskiej interpelacji, wyjaśniam iż w Powiecie Malborskim jest obecnie ich sześć w:

 • Starym Polu,
 • Nowym Stawie,
 • Lichnowach
 • Malborku (łącznie trzy punkty szczepień, w tym dwa w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o., jeden NZOZ „Mederi”).

Problematyczną sprawą jest mała ilość szczepionek przydzielanych z Agencji Rezerw
Materiałowych.

4. Dotyczy drzew zagrażających bezpieczeństwu

(Wydział Infrastruktury i Inwestycji)

Na podstawie art. 65 I Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256) Starostwo Powiatowe w Malborku przekazuje według właściwości tj. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku interpelację Radnego Powiatu Malborskiego Pana Krzysztofa Grylaka w części dot. pkt. 4 niniejszej interpelacji.

Uzasadnienie

W dniu 12.03.2021r. do Starostwa Powiatowego w Malborku została przekazana interpelacja Radnego Powiatu Malborskiego Pana Krzysztofa Grylaka dot. dwóch sędziwych drzew przy DK 22.

Po weryfikacji niniejszego wniosku właściwym organem do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy i udzielenie odpowiedzi na w/w interpelację jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk odpowiadając na pismo Starostwa Powiatowego w Malborku, z dnia 17.03.2021 r. (wpływ 22.03.2021 r.) znak II.1511.3.2021.PKC przekazującego Interpelację radnego Powiatu P. Krzysztofa Grylaka, dot. drzew o gorszym stanie sanitarnym przy Drodze Krajowej nr 22, informuje, że wskazane w Interpelacji drzewa zostaną uwzględnione w Planie Wyrębu roku 2021.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania