Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy: załącznik numer 13 a

Numer: 47, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-01-18, data przekazania: 2021-01-18

W dniu 25 września 2020 roku w czasie sesji rady powiatu malborskiego bez wprowadzenia do porządku obrad, oraz bez procedowania został z rażącym naruszeniem prawa wpisany do protokołu z XVIII sesji załącznik numer 13a dotyczący uchwały Nr XVIII/157/2020 w sprawie zmian budżetu.

W związku z zaistniałą sytuacją chciałbym dowiedzieć na jakiej podstawie Pan Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski w/w załącznik wraz  z uchwałami przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku jako pozytywnie przegłosowany przez Radę Powiatu? oraz opinie prawną dotyczącą zaistniałej sytuacji.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski, Radca Prawny Krzysztof Włodarczyk

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-01-29

W odpowiedzi na zapytanie radnego złożone w dniu 18.01.2021r. dotyczące wpisania do Protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Malborskiego (25.09.2020r.) załącznika nr 13a – ,,Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmian budżetu  powiatu na 2020 rok’’ oraz wysłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyjaśniam, że w dniu sesji radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  powiatu na 2020 rok.

W trakcie omawiania przez skarbnik powiatu i procedowania w/w projektu uchwały nie było pytań i zastrzeżeń do treści przedłożonej autopoprawki.

W związku z powyższym logicznym jest, iż w/w dokument stanowi treść uchwały, która została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Opinia prawna.

Dot.: trybu podjęcia przez Radę Powiatu Malborskiego uchwały nr XVIII/ 157/2020 podczas obrad XXVIII sesji w 25 września 2020r.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów przedmiotem procedowania podczas obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Malborskiego była uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowił załącznik 13 (do protokołu) a przed sesją był przedmiotem opiniowania przez komisje rady przed obradami sesji.

Po zaopiniowaniu projektu uchwały na skutek pisma RIO w Gdańsku zaszła konieczność wprowadzenia do niej autopoprawki, co uczyniono na sesji w dniu 25 września 2020r.

Autopoprawka wraz z jej uzasadnieniem została doręczona przed sesją wszystkim radnym i stanowiła przedmiot omówienia jej przez Skarbnika Powiatu. Jedynym błędem było przedstawienie autopoprawki jako załącznika nr 13a. Istotnym jest, iż podczas sesji do zmienionej autopoprawką uchwały radni nie mieli pytań ani nie zgłaszali uwag.

Stwierdzić należy z całą stanowczością, iż przedmiotem procedowania Rady Powiatu Malborskiego na sesji w dniu 25 września 2020r. byłą uchwała stanowiąca załącznik nr 13 po uwzględnieniu wprowadzonych do niej zmian na podstawie autopoprawki.

Zdaniem opiniującego autopoprawka nie powinna zostać wpisana jako załącznik 13a. Na podstawie przedłożonej autopoprawki powinien zostać wymieniony znacznik nr 13, co w rzeczywistości miało miejsce.

Podsumowując stwierdzam, iż uchwała nr XVIII/ 157/2020 została przyjęta podczas obrad XXVIII sesji w 25 września 2020r. z poszanowaniem prawa a uwagi podniesione przez radnego Janusza Kasynę są jedynie uwagami natury technicznej a nie legislacyjnej.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania