Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Propozycja wprowadzenia oznakowania pionowego na odcinku drogi krajowej nr 22

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-02-10, data przekazania: 2020-02-11

Po licznych sygnałach zmotoryzowanych mieszkańców naszego powiatu zwracam się z prośbą o interwencję u zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ws. wprowadzenia oznakowania pionowego na odcinku drogi krajowej nr 22 wzdłuż Al. Rodła za mostem na rzece Nogat do granic administracyjnych miasta w kierunku Tczewa.

Na wspomnianym odcinku drogi obowiązuje obecnie ograniczenie prędkości do 50 km/h wynikające z występowania obszaru „teren zabudowany”, na tym odcinku nie istnieją żadne inne znaki informacyjne. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku jazdy dopuszczalna prędkość może wynosić 80 km/h. Takie oznakowania są charakterystyczne dla dróg dwujezdniowych „wylotowych” z innych miast.

Na wspomnianym odcinku drogi bardzo często prowadzone są kontrole prędkości przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Jest to działanie jak najbardziej uzasadnione mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Niestety wielu kierowców poruszających się tą drogą, bardzo często nie ma wiedzy nt. ograniczenia prędkości na tym odcinku. Zmotoryzowani „nieświadomie” łamią przepisy ruchu drogowego będąc przekonanymi, iż dopuszczalna wartość prędkości na tej drodze jest znacznie większa. Następstwem czego, jest duża liczba mandatów wystawianych kierowcom, a w konsekwencji, w niektórych przypadkach nawet utrata prawa jazdy. Często wynika to nie z „brawury” kierujących, o czym mogą świadczyć statystyki, a z niewystarczającego oznakowania co sygnalizują kierowcy.

W trosce o zwiększenie świadomości kierujących proszę o zaproponowanie zarządcy drogi ustawienia znaków B-33 za każdym ze skrzyżowań, a także rozważenia możliwości zwiększenia dopuszczalnej prędkości na wspomnianym odcinku drogi, na którym nie występują żadne kolizje z wyjazdami z dróg gminnych. Wszystkie istniejące kierowane są przez sygnalizacje świetlną.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Karol Markowski Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-03-03

W odpowiedzi na interpelację Pana Marcina Szesza, Radnego Powiatu Malborskiego z dnia 10.02.2020, otrzymaną za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Malborku pismem KD.0003.2.2020 z dnia 17.02.2020 (data wpływu do Oddziału 20.02.2020r.), Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku informuje, że nie przychyla się do wniosku w zakresie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 80 km/h na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Malbork na odcinku od skrzyżowania z ul. Wałową do granic administracyjnych miasta Malborka w kierunku Tczewa.

W istniejącej organizacji ruchu, przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 22 znajduje się w granicach obszaru zabudowanego, oznakowanego znakami D-42/D-43.

Ponadto przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 22 jest wyposażony w 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, których program jest dostosowany do obowiązującej prędkości.

W związku z powyższym pojazdy dojeżdżające z prędkościami wyższymi niż 50-60 km/h do sygnalizacji świetlnej, mają trudności z bezpiecznym wyhamowaniem podczas wyświetlania sygnału żółtego trwającego 3 sekundy zg. z załącznikiem nr 3 "Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach" do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 t.j.), co skutkuje częstymi przejazdami na czerwonym świetle. Takie sytuacje powtarzają się nagminnie na sygnalizacjach wyposażonych w rejestrację przejazdu na czerwonym świetle.

Podwyższenie prędkości do 80 km/h byłoby zatem krokiem w kierunku pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 22, gdyż prędkość pojazdów jest jednym z parametrów ruchu, od którego zależy ciężkość wypadków.

Analizując liczbę zdarzeń drogowych, od lat droga krajowa nr 22 w Malborku jest odcinkiem niebezpiecznym. Z bazy danych o kolizjach i wypadkach drogowych, otrzymane od Komendy Głównej Policji wynika, że w latach 2017-2018 na odcinku od km 356+000 do km 357+100 doszło do 8 zdarzeń drogowych, w tym do 2 wypadków i 6 kolizji. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w godzinach 5:00 - 23:00, przy obowiązującej prędkości do 50 km/h.

Tut. Oddział ma negatywne doświadczenia wynikające z podnoszenia limitu prędkości w obszarach zabudowanych, skutkujące znacznym pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym, GDDKiA )/Gdańsk nie wprowadzi ograniczenia prędkości do 80 km/h na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 22 w m. Malbork.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania